THÔNG BÁO

Hệ thống trang http://cmsstudy.hanoi.edu.vn từ ngày 16/05/2020 sẽ được chuyển về địa chỉ http://csdl.hanoi.edu.vn, người dùng vui lòng chọn phiên bản dành cho đơn vị và đăng nhập sử dụng.

Chân thành cảm ơn!